02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

สารจากประธานกรรมการ

     
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

 
 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีการขยายตัวจากปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคการส่งออก การขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ ส่งผลให้ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีทิศทางขยายตัวตั้งแต่ช่วงต้นปีเช่นกัน ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา มีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี เป็นต้น 

 
     
  สำหรับทิศทางของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 แม้จะมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน บริษัทคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะยังคงนโยบายผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยคาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่องอีกหลายโครงการ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลต่อเนื่องถึงการลงทุนใหม่ของภาคเอกชน รวมถึงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานรากด้วย โดยคาดว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 น่าจะมีปริมาณงานใกล้เคียงกับปี 2561   
     
 

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายสำคัญจะสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว บริษัทจึงยังคงรักษานโยบายการขยายฐานลูกค้าและให้ความสำคัญกับการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารสภาพคล่อง และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากฐานะทางการเงินที่มั่นคง บริษัทจะเริ่มมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่บริษัทในอนาคต

 
     
 

ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือด้วยดีในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความขยันขันแข็ง อันเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความมั่นคงและพัฒนาการให้แก่บริษัท ทำให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ต่อไป