02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

สารจากประธานกรรมการ

     
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

 
 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยของปี 2560 ขยายตัวจากปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคการส่งออก การบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐมีการชะลอตัว ส่งผลให้อุตสาหกรรมก่อสร้างมีทิศทางชะลอตัวตั้งแต่ต้นปี 2560 ทำให้การแข่งขันในตลาดปรับตัวสูงขึ้น และมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในปี 2560

 
     
  สำหรับทิศทางของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2561 บริษัทคาดว่าภาครัฐจะสามารถผลักดันโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี เป็นต้น) ให้เริ่มการก่อสร้างได้ในปีนี้ อีกทั้งคาดว่าภาครัฐจะทยอยเปิดประมูลโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี 2559-2560 สำหรับส่วนที่เหลือ นอกจากนี้ การลงทุนของภาคเอกชนในงานคอนโดมิเนียมต่างๆ มีทิศทางฟื้นตัวตามงานก่อสร้างของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานรากในภาพรวม โดยคาดว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานรากจะปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561   
     
  ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายสำคัญจะสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว บริษัทจึงยังคงรักษานโยบายการขยายฐานลูกค้าและให้ความสำคัญกับการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารสภาพคล่อง และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากฐานะทางการเงินที่มั่นคง บริษัทจะเริ่มมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่บริษัทในอนาคต  
     
  ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือด้วยดีในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา  รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความขยันขันแข็ง อันเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความมั่นคงและพัฒนาการให้แก่บริษัท ทำให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ต่อไป