02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ประวัติความเป็นมา

 • ปี 2545

  จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ไพลอน จำกัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับงานก่อสร้างซึ่งเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ

 • ปี 2546

  ได้รับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดำริก่อสร้างประตูระบายน้ำ และคันกั้นน้ำเพื่อกักน้ำจืดในลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-ไทย เป็นโครงการแรกของบริษัท จากผลงานที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีทำให้ บมจ. ซิโน-ไทย ได้ว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้รับเหมาช่วงงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการต่อมา เช่น โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ตอน S1 (อาจณรงค์-บางนา) สัญญา 2 โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  เป็นต้น ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย และได้ก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะให้ลูกค้าอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ

 • ปี 2547

  เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเป็น 60 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมเป็น 95 ล้านบาท
  เริ่มรับงานก่อสร้างกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสชื่อ Soletanche Bachy ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเป็นที่ปรึกษา และส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาควบคุมงาน ในโครงการโรงบำบัดน้ำเสียสำแล จังหวัดปทุมธานี

 • ปี 2548

  เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 115 ล้านบาท
  เดือนมิถุนายน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 115 ล้านบาทเป็น 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับประชาชน โดยบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 
  เดือนธันวาคม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเริ่มเปิดซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2548

 • ปี 2549

  เดือนมีนาคม ย้ายโรงงานซ่อมบำรุงจากเขตสะพานสูงไปที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 • ปี 2551

  เดือนธันวาคม จัดตั้ง บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง ให้คำปรึกษา และตกแต่งสำหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

 • ปี 2552

  เดือนเมษายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

 • ปี 2555

  เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
  เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด อีก 50 ล้านบาท รวมเป็น 80 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

 • ปี 2556

  เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 374,999,359 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

 • ปี 2557

  เดือนกรกฎาคม บริษัทได้รับรางวัล Asia’s 200 Best Under A Billion จากนิตยสาร Forbes Asia โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

 • ปี 2558

  เดือนสิงหาคม ย้ายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจาก ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มาเป็น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา

 • ปี 2559

  เดือนมกราคม ซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัท เอ็กซิลอน จำกัด โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100