02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

      บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate  Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสังคมและประเทศชาติ
ทางบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

      บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำงานก่อสร้างฐานรากทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

      บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นได้งอกเงย และเติบโตขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาครัฐ และ ภาคเอกชน แม้กระทั่งในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็ยังมีการประพฤติมิชอบเช่นที่ว่านี้อยู่ ดังนั้นในฐานะผู้บริหาร และ หัวหน้าหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง จึงแสดงความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร โดยผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โฟร์แมนผู้ควบคุมงาน ได้ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันเมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานใหญ่
      นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้เห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกำหนดคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยสื่อสารให้พนักงานรับทราบและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัท และบริษัทย่อย เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรายละเอียดปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (“CAC”) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณา

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

      บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

  • บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
  • บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
  • บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
  • บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
  • บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
  • พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

      บริษัทมีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับของอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย
      บริษัทมีสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งมีการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ และการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน
      บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานโดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในโรงงานและหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีสำหรับส่วนของโรงงานและสำนักงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง โดยเน้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมภายในหน่วยงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

      บริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

      บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำมัน ซึ่งจากการติดตามพบว่า มีการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

      บริษัทจะพิจารณาความต้องการของชุมชน และให้ความช่วยเหลือตามกำลังแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน
      ในปี 2560 บริษัทเห็นว่าโรงพยาบาลรัฐบางแห่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหลายรายการ จึงทำการสำรวจและพบว่าโรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตสำหรับใช้ที่หน่วย OPD โดยเครื่องมีคุณสมบัติทั่วไป คือ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดไม่แทงเส้น (Non – Invasive Blood Pressure) สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่  โดยใช้วิธีการวัดแบบ  Oscillometric  ในการหาค่าความดัน Systolic, Diastolic, Mean Arterial Pressure (MAP) และอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse Rate) พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดโดยวัดผ่านทางผิวหนัง อีกทั้ง มีคุณลักษณะเฉพาะอีกหลายประการที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการรักษาคนไข้ให้เพียงพอต่อความต้องการที่มากขึ้นในทุกๆวัน โดยบริจาคเป็นจำนวน 1 เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท และบริษัทได้บริจาคเงินสดเพื่อการกุศลงานกาชาด งานทอดกฐินสามัคคี และสนับสนุนงานวิ่งกับมูลนิธิ โรงพยาบาลเด็กเป็นจำนวนเงินรวม 60,000 บาท