02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายกรณ์ ทองศรี

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมจาก IOD

-

ประสบการณ์การทำงาน
2554 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บมจ. ไพลอน
2552 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพีพี กรุ๊ป
2545 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอจิสติกส์ แอนด์ มูฟวิ่ง