02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
วุฒิการศึกษา
  • Master of Science (Construction Engineering and Management), Virginia Tech (USA)
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
25 เม.ย.60 – ปัจจุบัน            กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. อินโนวี่
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน
29 ก.พ. 59 – 24 เม.ย.60         รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน
2548 – 29 ก.พ. 2559 กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน
2553 – 2555 กรรมการ, บจ. อ้วนจัง
2547 – 2548 กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายอำนวยการและการเงิน, บจ. ไพลอน