02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

กรรมการ
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน , Wharton School, University of Pennsylvania, USA
  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  สาขาปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
  • หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
  • Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ.ไพลอน
2554 – ปัจจุบัน           กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์
2557 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, บมจ.สาลี่ พรินท์ติ้ง
2557 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
2544 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ, บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จำกัด
2544 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการบริหาร, Knight Club Capital AMC
2544 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ, มูลนิธิ อีดีพี
2554 - 2554 ประธานกรรมการ, บมจ.ทีโอที
2554 – 2554     บจ. สินเชื่อไปรษณีย์ไทย
2553 - 2554  รองประธานกรรมการ, บจ.ไปรษณียไทย
2543 - 2544 กรรมการ, บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย