02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา
  • เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจาก IOD
  • หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 21/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 33/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร Managing Conflicts in the Boardroom จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Corporate disclosures : What are investors looking for beyond financial measures? จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2556 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน
2548 – ปัจจุบัน          กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. น้ำมันพืชไทย
2557 – 2559 ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
2556 – 2559 กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 – 2559     กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและกรรมการสาขาเศรษฐสาสตร์
2556 – 2558     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น
2545 – 2555  กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟ้า
2544 – 2552  เลขาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
2548 – 2551  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2549 – 2549                               กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารเงินในคณะกรรมการบริหารสำนักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
2548 – 2549      กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงธนาคารอาคารสงเคราะห์