02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Asian Institute of Technology
  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Asian Institute of Technology
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2559 – ปัจจุบัน        กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. ไพลอน
2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซิลอน
2548 – 2559 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. ไพลอน
2554 – 2558    กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554 – 2558  กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
2545 – 2548  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจ. ไพลอน