02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายรัฐกร นาคาไชย

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายก่อสร้าง

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี  วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมจาก IOD

-

ประสบการณ์การทำงาน
2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง, บมจ. ไพลอน
2556 – 2558 Project Director,บมจ. ไพลอน
2551 – 2556 Senior Project Manager, บมจ. ไพลอน 
2546 -  2551 Project Manager, บมจ. ไพลอน