02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายชัยพล สุทธมนัสวงษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD

-

ประสบการณ์การทำงาน
2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน, บมจ. ไพลอน
2556 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการเงิน, บมจ. ไพลอน
2539 – 2556 VP ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ