02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายการจัดการ

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมจาก IOD

-

ประสบการณ์การทำงาน
2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ, บมจ. ไพลอน
2551 – 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ, บมจ. ไพลอน
2549 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายระบบปฏิบัติการ, บมจ. ไพลอน