02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Business Administration (MBA), Rockhurst University (USA)
  • Master of Science-Construction Management, University of Wisconsin-Madison (USA)
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 79/2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/ 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด, บมจ. ไพลอน
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน
2552 – 2559             กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด, บมจ. ไพลอน
2551 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน
2551 – 2554 กรรมการ, บจ.ไทยคาร์ดอทคอม
2549 – 2550 ผู้จัดการโครงการ, บมจ. ไพลอน