02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์

กรรมการ

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมจาก IOD
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2559 – ปัจจุบัน    กรรมการ/กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุงและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง, บมจ. ไพลอน
2548 – 2559     กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง และ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง, บมจ. ไพลอน
2545 – 2548  กรรมการ/ กรรมการรองผู้จัดการ – ฝ่ายซ่อมบำรุง, บจ. ไพลอน