02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการ
วุฒิการศึกษา
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.
การอบรมจาก IOD
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน
2510 – ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ, ห้างขายยาสยามฟาร์มาซี
2547 – 2548 กรรมการ, บจ. ไพลอน