02-661-8242

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

170/16 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 7

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างงานฐานรากของประเทศไทย ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วย งานเสาเข็มเจาะ
งานปรับปรุงคุณภาพดิน และงานกำแพงกันดิน ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจ ให้ดำเนินโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน
ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรง ขยันขันแข็ง ชอบงานท้าทายและรักความก้าวหน้า โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการหน่วยงาน (Site Admin)

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • สรุป time/attendance (การเข้างาน/ลา/ขาดงาน)
 • ทำเอกสารของหน่วยงาน
 • ติดต่อประสานงาน และทำงานธุรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เก็บและรักษาเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบ

 

คุณสมบัติ
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office, Internet และ Excel
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความคล่องตัวสูง  

หมายเหตุ

 • เงินเดือน : 13,000 – 15,000 บาท/เดือน อาจมากกว่านี้ตามความสามารถ
 • เวลางาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
 • สถานที่ทำงาน : ประจำหน่วยงานต่างๆ

วิศวกรจัดซื้อ

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • บริหารงานจัดซื้อในส่วนของการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลัก, งานว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง
 • ควบคุมต้นทุนในงานจัดซื้อเพื่อให้อยู่ในงบประมาณโครงการ
 • ประเมิน - จัดหา supplier ที่มีคุณภาพ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา / เครื่องกล / อุตสาหการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์จัดซื้อในงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรเครื่องกล / ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการโรงงาน

จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และวางระบบการทำงานของโรงงานซ่อมบำรุง
2. บริหารจัดการทรัพยากรกับปริมาณงานที่โรงงานซ่อมบำรุง
3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ: หน้าที่งานอาจปรับเปลี่ยนได้ตามคุณวุฒิและประสบการณ์

คุณสมบัติ

- ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด-อ่าน-เขียน
- เป็นผู้มีทัศนคติในเชิงบวก
- เป็นผู้มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เวลางาน: 8.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - วันเสาร์

วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer - Civil/Geotechnical)

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • วิเคราะห์และออกแบบงานฐานรากหรือโครงสร้างกันดิน
 • คำนวณเกี่ยวกับกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มและฐานรากโครงการต่างๆ
 • วางแผนงานเบื้องต้น
 • Soil Boring / Pile Capacity
 • ตรวจสอบงานที่เกิดปัญหาและปรับแก้
 • Value Analysis
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมโยธา ด้าน Structural หรือ Geotechnical
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หากเคยผ่านงาน Design มาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความละเอียดรอบรอบ
 • คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน)

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน

2. จัดทำสัญญาจ้างพนักงานรายวัน

3. รับผิดชอบดูแลเรื่องใบสมัครพนักงานรายวันและใบลาออก

4. งานธุรการ คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์

5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- หญิง

- อายุ 25 - 35 ปี

- ประสบการณ์ทำงานบุคคล ด้านเงินเดือน อย่างน้อย 2 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

- สามารถใช้โปรแกรม Tigersoft หรือโปรแกรมสำเร็จรูปได้

- มีความละเอียดรอบคอบ

- เก็บความลับได้ดี

- มีทัศนคติทางบวก จิตใจดี

เงินเดือน : ตามตกลง

เวลางาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรมและสรรหา)

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี

 • จัดฝึกอบรมตามแผน

 • ทดสอบและติดตามผลการฝึกอบรม

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมได้ตามแผน

 • จัดส่งเอกสารการฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

 • สรรหาพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ

 • คัดกรองประวัติเบื้องต้น

 • ประสานงานและนัดหมายระหว่างผู้สมัครและผู้สัมภาษณ์

 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง/ชาย อายุ 25 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปี 

- มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ทำ Presentation และหากใช้โปรแกรม Photoshop และ Adobe Illustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักการบริการ

- มีความคล่องตัวสูง

เวลางาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

พนักงานขับเครน (Crane Operator)

จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • บังคับรถปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่
 • มีประสบการณ์งานฐานรากจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประจำไซต์งานก่อสร้าง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรอบคอบ
 • มีความคล่องตัว
 • มีประสบการณ์บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่มาก่อน

เวลางาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

สถานที่ทำงาน : ประจำหน่วยงานต่างๆ

พนักงานขับรถแบคโฮ

จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • บังคับรถแบคโฮในไซต์งานก่อสร้าง
 • เกลี่ยดิน ยกแผ่นเหล็ก ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประจำไซต์งานก่อสร้าง
คุณสมบัติ
 • ชาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์การขับแบคโฮมาอย่างน้อย 3 ปี

เวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

สถานที่ทำงานต่างๆ : ประจำหน่วยงานต่า่งๆ

ผู้สนใจสมัครงานสามารถส่งจดหมายทางไปรษณีย์พร้อมแนบประวัติส่วนตัวรูปถ่ายไม่เกิน6 เดือน ส่งมาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
170/16 อาคารโอเชียนทาวเวอร์1 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-661-8242 ต่อ 501-504 โทรสาร 02-661-8247 หรือ e-mail มาที่ recruit@pylon.co.th