02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการรวมน้ำใจสู้น้องๆบ้านราชวิถี

10/12/2559

ในปี 2559 บริษัท ได้จัดกิจกรรมรวมน้ำใจชาวไพลอน สู่น้องๆบ้านราชวิถีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 โดยบ้านราชวิถีได้จัดตั้งขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาเด็กกำพร้าและอนาถา(ขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวยากจน ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือบิดามารดาต้องโทษ เป็นต้น) สำหรับเด็กหญิงอายุ 5-18 ปีส่งเสริมให้มีการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพแก่เด็กตามความสามารถและแนวถนัด เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขต่อไปในภายภาคหน้า ทั้งนี้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคมจะได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต จนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ทางบริษัทได้บริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการรวมน้ำใจสู้น้องๆบ้านราชวิถี

10/12/2559

ในปี 2559 บริษัท ได้จัดกิจกรรมรวมน้ำใจชาวไพลอน สู่น้องๆบ้านราชวิถีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 โดยบ้านราชวิถีได้จัดตั้งขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาเด็กกำพร้าและอนาถา(ขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวยากจน ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือบิดามารดาต้องโทษ เป็นต้น) สำหรับเด็กหญิงอายุ 5-18 ปีส่งเสริมให้มีการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพแก่เด็กตามความสามารถและแนวถนัด เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขต่อไปในภายภาคหน้า ทั้งนี้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคมจะได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต จนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ทางบริษัทได้บริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท