02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและวัดความดันโลหิต

09/12/2560

ในปี 2560 บริษัทเห็นว่าโรงพยาบาลรัฐบางแห่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหลายรายการ จึงทำการสำรวจและพบว่าโรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตสำหรับใช้ที่หน่วย OPD โดยเครื่องมีคุณสมบัติทั่วไป คือ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดไม่แทงเส้น (Non – Invasive Blood Pressure) สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่  โดยใช้วิธีการวัดแบบ  Oscillometric  ในการหาค่าความดัน Systolic, Diastolic, Mean Arterial Pressure (MAP) และอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse Rate) พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดโดยวัดผ่านทางผิวหนัง อีกทั้ง มีคุณลักษณะเฉพาะอีกหลายประการที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการรักษาคนไข้ให้เพียงพอต่อความต้องการที่มากขึ้นในทุกๆวัน โดยบริจาคเป็นจำนวน 1 เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท และบริษัทได้บริจาคเงินสดเพื่อการกุศลงานกาชาด งานทอดกฐินสามัคคี และสนับสนุนงานวิ่งกับมูลนิธิ โรงพยาบาลเด็กเป็นจำนวนเงินรวม 60,000 บาท

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและวัดความดันโลหิต

09/12/2560

ในปี 2560 บริษัทเห็นว่าโรงพยาบาลรัฐบางแห่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหลายรายการ จึงทำการสำรวจและพบว่าโรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตสำหรับใช้ที่หน่วย OPD โดยเครื่องมีคุณสมบัติทั่วไป คือ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดไม่แทงเส้น (Non – Invasive Blood Pressure) สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่  โดยใช้วิธีการวัดแบบ  Oscillometric  ในการหาค่าความดัน Systolic, Diastolic, Mean Arterial Pressure (MAP) และอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse Rate) พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดโดยวัดผ่านทางผิวหนัง อีกทั้ง มีคุณลักษณะเฉพาะอีกหลายประการที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการรักษาคนไข้ให้เพียงพอต่อความต้องการที่มากขึ้นในทุกๆวัน โดยบริจาคเป็นจำนวน 1 เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท และบริษัทได้บริจาคเงินสดเพื่อการกุศลงานกาชาด งานทอดกฐินสามัคคี และสนับสนุนงานวิ่งกับมูลนิธิ โรงพยาบาลเด็กเป็นจำนวนเงินรวม 60,000 บาท