02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมและเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ บริษัทจึงจัดทำ “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น